fbpx

Naujieji europarlamentarai Briuselyje žada nepamiršti Lietuvos

Į Eu­ro­pos Par­la­men­tą (EP) iš­rink­ti 11 Lie­tu­vos at­sto­vų jau krau­na­si la­ga­mi­nus į Briu­se­lį. Eu­ro­pi­nės po­li­ti­kos nau­jo­kai de­ga en­tu­ziaz­mu keis­ti eu­ro­pie­čių gy­ve­ni­mą, sen­bu­viai – tęs­ti pra­dė­tus dar­bus.

Naujos kadencijos europarlamentarams įteikti pažymėjimai. A.Ožič (LŽ) nuotr.

Ga­lu­ti­nis bi­lie­tas į EP – eu­ro­par­la­men­ta­ro pa­žy­mė­ji­mai – po­li­ti­kams iš­kil­min­gai įteik­ti Sei­me penk­ta­die­nį. Pa­sken­dę ar­ti­mų­jų ir par­ti­jos bend­ra­žy­gių svei­ki­ni­muo­se ir do­va­no­to­se gė­lių puo­kštė­se nau­jai iš­rink­ti EP na­riai ne­slė­pė sa­vo jau­du­lio, lū­kes­čių ir po­li­ti­nių am­bi­ci­jų. Eu­ro­par­la­men­ta­rai mu­šė­si į krū­ti­nę, kad iš­va­žia­vę į Briu­se­lį ne­liks abe­jin­gi ir sa­vo gim­to­jo kraš­to prob­le­moms.

Į pir­mą­jį po­sė­dį nau­jai iš­rink­ti eu­ro­par­la­men­ta­rai Stras­bū­re su­si­rinks lie­pos 1-ąją, kai pra­si­dės stei­gia­mo­ji nau­jo­jo EP se­si­ja, ku­rios me­tu bus ren­ka­ma jo va­do­vy­bė. <...>

Al­gą skirs labdarai

Atsiimti europarlamentaro pažymėjimo A.Guoga atvyko su sužadėtine Aiste Šlapokaite. A.Ožič (LŽ) nuotr.

„Kles­tin­ti Eu­ro­pa ir kles­tin­ti Lie­tu­va!”, – taip sa­vo pa­grin­di­nį tiks­lą EP įvar­di­jo vers­li­nin­kas An­ta­nas Guo­ga. Po­li­ti­kos nau­jo­kas tei­gia, kad ge­rai iš­ma­no eko­no­mi­ką ir vi­daus rin­kos po­li­ti­ką, to­dėl šio­se sri­ty­se ir an­ga­žuo­sis. „Siek­siu, kad bū­tų kuo ma­žes­ni bar­je­rai žmo­nėms už­si­dirb­ti sau”, – por­ta­lui lzi­nios.lt tei­gė jis.

A.Guo­ga ma­no, kad jo vers­lo in­te­re­sai ne­tu­rė­tų truk­dy­ti dir­bant po­li­ti­ku. „E­su vis­ką dek­la­ra­vęs, aš pats to vers­lo ne­val­dau, ir to­liau lik­siu ak­ci­nin­ku įmo­nė­se. Ma­nau, kad po­li­ti­ko­je yra la­bai ge­rai tu­rė­ti žmo­nių, ku­rie su­pran­ta vers­lą ir ga­li jaus­ti pul­są”, – tvir­ti­no Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas.

Ji ne­si­gė­di­ja, kad tu­ri pi­ni­gų, ku­rie esą už­dirb­ti „svei­ku pro­tu ir sa­vo­mis ran­ko­mis“. A. Guo­ga dek­la­ruo­ja tu­rįs per 93 mln. li­tų tur­to, ver­ty­bi­nių po­pie­rių ir pi­ni­gų. Jis ti­ki­na, kad vi­są EP na­rio al­gą, sie­kian­čią apie 27 tūskt. li­tų per mė­ne­sį, skirs lab­da­rai.

Jau anks­čiau A. Guo­ga vie­šai yra už­si­mi­nęs, kad EP ga­li iš­bū­ti ne vi­są ka­den­ci­ją, nes jį vi­lio­ja po dvie­jų me­tų Lie­tu­vo­je vyk­sian­tys Sei­mo rin­ki­mai. „Ma­no sva­jo­nė bū­tų dirb­ti Lie­tu­vo­je”, – ir penk­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams pri­pa­ži­no A. Guo­ga. <...>

Lzinios.lt